Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Producenci
Regulamin

REGULAMIN SERWISU

www.amigo-sklep.pl

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w platformie handlowej „Amigo” dostępnej pod adresem internetowym http://www.amigo-sklep.pl, stanowiącej sklep internetowy oferujący asortyment zoologiczny, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, innych umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego (zwanej dalej „Serwisem”).

1.2  Właścicielem i administratorem platformy handlowej Amigo jest Adam Lisik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adam Lisik Amigo-Sklep, przy ul. dra Andrzeja Mielęckiego 10, 41-500 Chorzów, NIP: 6271626720, REGON: 273145190, zwany dalej „Administratorem”.

1.3  Autorskie prawa majątkowe do Serwisu należą w całości do Administratora.

1.4  Amigo jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://www.amigo-sklep.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.

1.5  Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Zamówień, tj. przyjęcia Zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

1.6  Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez Wykonawców, w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.

1.7  Administrator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

1.8  Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.

1.9  Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

  1. Definicje

2.1  Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Serwis                            portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.amigo-sklep.pl korzystający z zautomatyzowanego systemu transakcyjnego dostarczanego przez Dostawcę Serwisu;

Dostawca Serwisu      podmiot dostarczający i odpowiedzialny za funkcjonowanie zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu („System”)DreamCommerce Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395171, NIP: 9452156998
REGON: 121495203;

Użytkownik                 osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Zamówienie                 oświadczenie woli Użytkownika w postaci przyjęcia oferty Administratora i tym samym zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży na odległość poprzez określenie liczby i rodzaju Produktów składane za pośrednictwem Serwisu, które rodzi obowiązek zapłaty Ceny za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi tego rodzaju;

Cena                             łączny koszt Produktów objętych Zamówieniem, powiększony o koszt dostawy do wskazanego przez Użytkownika miejsca (jeśli jest należny), wyrażony w złotych polskich (PLN);

Usługi                           usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Dostawcy Serwisu, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz umowy sprzedaży na odległość;

Umowa                        umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem;

Produkty                     towary konsumpcyjne (o przeznaczeniu dla zwierząt)  lub akcesoria zoologiczne, wystawione na sprzedaż w Serwisie, uwzględniające stan magazynowy stanowiące kompletny asortyment sklepu w wybranym momencie;

Rejestracja                  zespół czynności dokonywanych przez użytkownika w dedykowanym w Serwisie formularzu rejestracyjnym, obejmujący podanie danych osobowych w celu utworzenia Konta;

Koszyk                         usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, zawierająca zestawienie produktów, które zostały dodane przez Użytkownika z zamiarem zakupu, umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów, a także przejście do formularza Zamówienia; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty i nie stanowi zawarcia Umowy końcowej;

Konto                           usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika danego Konta, pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy, w tym zmianę danych, usunięcie Konta (wypowiedzenie Umowy), przeglądanie historii Zamówień i sprawdzanie ich statusu;

Umowa końcowa        umowa sprzedaży na odległość, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem, po potwierdzeniu Zamówienia.

 

  1. Warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis

3.1  W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

3.2  Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:

3.2.1      urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:

3.2.2      przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script i Flash;

3.2.3      minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pikseli;

3.2.4      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.3  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą:

3.3.1      dokonania prawidłowej i wiążącej Rejestracji, a to jest weryfikacji adresu e-mail podanego przy Rejestracji lub

3.3.2      rozpoczęcia składania Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia (bez Rejestracji) zmierzające do zawarcia Umowy końcowej lub

3.3.3      zapisania się na newsletter lub

3.3.4      akceptacji plików cookies (braku sprzeciwu) i rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki lub przeglądania zasobów Serwisu (Produktów);

3.4  Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie do Koszyka co najmniej jednego (1) Produktu, wybór liczby sztuk oraz wypełnienie formularza Zamówienia, to jest określenie wybranej formy dostawy, podanie danych do wysyłki (imię, nazwisko, adres) oraz potwierdzenie (złożenie) Zamówienia przyciskiem „potwierdzam zakup” na ekranie podsumowującym Zamówienie. Kliknięcie tego przycisku powoduje powstanie obowiązku zapłaty.

3.5  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Rejestracji następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, a także do wyrażenia obligatoryjnej zgody związania się postanowieniami Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

3.6  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Zamówienia następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i pełnego adresu doręczenia przesyłki oraz do wybrania jednego z przewidzianych w Serwisie sposobów płatności. W przypadku dokonywania Zamówienia przez osobę niebędącą Użytkownikiem, istnieje możliwość jednoczesnego dokonania Rejestracji.

3.7  Umowa końcowa może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik, na zasadach wskazanych w art. 396 Kodeksu cywilnego.

3.8       Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy końcowej lub jej natychmiastowego rozwiązania.

3.9       Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji, składania Zamówienia i korzystania z Serwisu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

3.10    Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez wypisanie się z newslettera (ponowne podanie adresu e-mail w okienku zapisu na newsletter), usunięcie Konta z jego poziomu lub zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis.

3.11    Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym celu, przez jaki rozumie się marketing usług własnych Administratora lub przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu co do takiego wykorzystywania danych osobowych lub przesyłania mu informacji handlowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  1. Produkty i Umowa końcowa

4.1  Produkty znajdujące się w Serwisie z ujawnioną ceną stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że ujawniona w nich cena stanowi cenę jednostkową za jedną sztukę Produktu lub wskazaną ilość jednostkową, która zostanie powiększona o koszty dostawy i koszty innych usług dodatkowych dodanych przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia. Całkowita Cena, do jakiej uiszczenia zobowiązany będzie Użytkownik, ujawniona zostaje w kroku 3 Zamówienia (formularza), po podliczeniu wszystkich wybranych przez Użytkownika świadczeń.

4.2  Administrator dołoży wszelkich starań, aby katalog oferowanych Produktów był aktualny i zgodny z faktycznym stanem magazynowym.

4.3  Administrator zastrzega sobie uprawnienie do nieograniczonych zmian dostępności Produktów, co wynika z charakteru świadczonych usług i stosowania więcej niż jednego kanału sprzedażowego. Każdorazowo obowiązujący jest katalog Produktów znajdujący się aktualnie w Serwisie. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany katalogu Produktów przed zawarciem przez nich Umowy końcowej, a po zawarciu Umowy.

4.4  Momentem zawarcia Umowy końcowej jest otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia przedmiotowej umowy w formie elektronicznej, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowiącego potwierdzenie przyjęcia oferty przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia.

4.5  Administrator zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zawarcia Umowy końcowej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niedających się przewidzieć okoliczności.

4.6  Niepotwierdzenie zawarcia Umowy końcowej w terminie 7 dni od uiszczenia Ceny lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy końcowej powoduje, iż Umowę końcową traktuje się jak niezawartą. Wraz z oświadczeniem o niepotwierdzeniu zawarcia Umowy końcowej Administrator przedstawi Użytkownikowi alternatywne Produkty, które mogą zostać objęte upustem lub możliwość zrealizowania części Umowy końcowej.

4.7  W przypadku gdy Zamówienie Użytkownika nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, Umowę końcową traktuje się jakby Użytkownik odstąpił od Umowy końcowej w ostatecznym możliwym terminie.

4.8  Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy końcowej Użytkownikowi lub złożenia oświadczenia o niepotwierdzeniu jej zawarcia w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia, że do jej zawarcia doszło z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Zamówienie zostało złożone przez osobę niespełniającą wymogów Regulaminu lub działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, pozostającego w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu. Od stosownego oświadczenia woli przysługuje Użytkownikowi odwołanie w trybie postępowania reklamacyjnego oraz na zasadach ogólnych.

4.9  Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy końcowej w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez Użytkownika w posiadanie, z zastrzeżeniem pkt. 4.10.

4.10    Jeżeli Umowa końcowa obejmuje Produkty, które:

4.10.1       są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty z personalizacją) lub

4.10.2       które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

to zgodnie z normą wyrażoną w art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy końcowej w stosunku do tych rzeczy.

4.11  Do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy końcowej, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia woli przed upływem terminu pod adres e-mail: kontakt@amigo-sklep.pl

4.12  Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego odesłania Produktów, w zakresie których odstępuje od Umowy końcowej, a Administrator ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków do momentu ich doręczenia. Zwrotowi podlega cena Produktów oraz koszt najtańszego sposobu dostawy, o ile Użytkownik odstępuje od Umowy końcowej w całości.

4.13  Koszty powrotnego dostarczenia Produktów do Administratora obciążają Użytkownika.

4.14    Administrator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości zwracanych środków o wysokość zmniejszenia wartości rzeczy w przypadku stwierdzenia oznak korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i charakteru Produktu, stosownie do normy wyrażonej w art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). W tym zakresie Administratorowi przysługuje prawo do umownego potrącenia przysługującej mu wierzytelności, z zachowaniem obowiązku złożenia odrębnego oświadczenia woli Użytkownikowi w tym zakresie.

  1. Opłacanie Zamówień i Dostawy

5.1  Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza Zamówienia i rodzi obowiązek zapłaty wskazanej Ceny.

5.2   Administrator udostępnia Użytkownikom następujące kanały płatności:

5.2.1      płatności elektroniczne w postaci zautomatyzowanego przelewu bankowego DotPay ­– obsługiwanej przez agenta rozliczeniowego DotPay Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, prowadzącej system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz świadczącej usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 3 września 2013 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z pod numerem IP14/2013. DotPay S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

5.2.2      płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

5.2.3      płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

5.2.4      płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.3  Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora lub na jego subkoncie w ramach jednego z powyższych operatorów płatności, umożliwia weryfikację Zamówienia i złożenia Użytkownikowi oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy końcowej.

5.4  Na okoliczność dokonanej zapłaty Administrator wystawi Użytkownikowi rachunek lub fakturę VAT i prześle ją w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy końcowej.

5.5  W przypadku, gdy doszłoby do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy końcowej, z dowolnej przyczyny, w tym także z tytułu braku Produktów objętych Zamówieniem na stanie magazynowym, a Użytkownik uiścił już należną Cenę, Umowę końcową traktuje się jak niebyłą, a Administrator jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi wszystkiego, co świadczył na rzecz Administratora. W przypadku gdy rozwiązanie lub wypowiedzenie wynika z okoliczności, za które winę ponosi Użytkownik, Administrator pomniejszy kwotę zwrotu o poniesione koszty w związku z obsługą Zamówienia, w szczególności prowizje dla operatorów płatności elektronicznych itp.

5.6  Obowiązek zwrotu różnicy między Ceną Zamówienia a wartości realizowanego Zamówienia w trybie 4.6 obowiązuje także wtedy, gdy Użytkownik przyjmie ofertę Administratora obejmującą realizację Umowy końcowej w części, co do niektórych Produktów lub obejmującej inne Produkty, o całkowitej Cenie niższej niż pierwotna Cena Zamówienia.

5.7  W Serwisie dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, Paczkomat InPost, odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. dra A. Mielęckiego 10, 41-500 Chorzów.

5.8  W każdym z powyższych przypadków maksymalny termin wysyłki Produktów do Użytkownika wynosi maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

5.9  W przypadku opcji odbioru osobistego termin gotowości Produktów do odebrania to maksymalnie 3 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

  1. Reklamacje

6.1  Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu lub kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień.

6.2  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem kontakt@amigo-sklep.pl lub w formie pisemnej pod adresem: ul. dra Andrzeja Mielęckiego 10, 41-500 Chorzów, z dopiskiem „Reklamacja Amigo”.

6.3       Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4       Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.5       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.

6.6       Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. z tytułu naruszenia praw autorskich przez producentów Produktów), Administrator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

  1. Ochrona danych osobowych Użytkowników i cookies

7.1      Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy końcowej oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingu usług własnych, a także, w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, w celu wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

7.2      Administratorem danych osobowych jest Adam Lisik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adam Lisik Amigo-Sklep. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim oraz ujawniać im dane osobowe Użytkowników w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania Usług i Umowy końcowej.

7.3      Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek korzystania z Serwisu.

7.4      Każdy Użytkownik może odwołać zgodę, o której mowa w pkt. 7.1 in fine w każdym czasie. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

7.5      Serwis może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administrator może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

7.6      W Serwisie może być wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który służy do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

  1. Odpowiedzialność

8.1  Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

8.2  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.

8.3  Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

  1. Postanowienia końcowe

9.1      Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

9.2      W powyższym zakresie uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę, jeśli nie wyraził sprzeciwu w terminie określonym w 9.1 na zmienione postanowienia.

9.3      Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

9.4      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl